ක්‍රිකට් නිලවරණයේ අතුරු තහනම ඉවතට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය නිකුත් කර තිබූ අතුරු තහනම් නියෝගය ඉවත් කර තිබේ.
ඒ, එම නිල වරණයට අදාළව නිශාන්ත රණතුංග මහතා ගොනු කළ පෙත්සම අද අභියාචනාධිකරණය හමුවේ කැඳ වූ අවස්ථාවේදීයි.
එම පෙත්සම මීට පෙර කැඳවූ අවස්ථාවේදී අදාළ අතුරු තහනම් නියෝගය නිකුත් කරනු ලැබුවේ, මැයි මස 31 වන දා නියමිතව තිබූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය අත්හිටුවමිනි.