මැතිව්ස්ගේ අනගි ඉනිමෙන් දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව T 20 දෙවන තරඟයේ ශ්‍රී ලංකාවට ජය