කායික, මානසික සහ වාචික හිංසනය එපා, මිනිස් ජීවත උතුම්ය. - ආචාර්ය අජන්තා පෙරේරා

අද ශ්‍රී ලංකාව තුල කායික, මානසික සහ වාචික හිංසනය වර්ධනය වී ඇත. මහරගම නගර සභාව තුල  සිදුවූ සිද්ධියේ නිරීක්ෂණයට බොහෝ පිරිසක් සිටියහ. එහෙත් සමතයකට පත්කිරීමට කිසිදු පාලකයෙකු සිටියේ නැති තරම්ය. මෙයයි මෙම සිද්ධියේ ඛේදවාචකය.

මන්ත්‍රීතුමන්ලා, මන්ත්‍රීතුමියන්ලා, පරිපාලනය, මාධ්‍ය තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ඨ කළාද? අද ඕනෑම සිද්ධියක වාර්ථාකරණයට සැවොම දක්ෂය, එහෙත් විසදීමට අදක්ෂය. හිංසනයන් ඉදිරියේ බලා සිටීමද දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.

කායික, මානසික සහ වාචික හිංසනය සෑම අවස්ථාවකම වැරදි බව කියමු, ඔබේ අදහස් පවසන්න, සෑම අදහසකටම ගරු කරමු.

- ආචාර්ය අජන්තා පෙරේරා