රුපියල වාර්ථාගත ලෙස අවප්‍රමාන වේ.

රුපියල තවදුරටත් අව ප්‍රමාණය වෙමින් ඇමෙරිකා ඩොලරය අගය අද (15) රුපියල් 204.62 දක්ව ඉහළ ගොස් තිබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සදහන් කළේ ඇමෙරිකා ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද (15) රුපියල් 204.62 ක් වූ අතර ගැණුම් මිල 199.80 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. බ්‍රිතාන්‍ය ස්ටර්ලිං පවුමක විකුණුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 283.39 ක් ලෙසයි. යූරෝ එකක විකුණුම් මිල රුපියල් 245 යි සත 84 ක් ලෙස සටහන් ව තිබේ.