ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට LPL සංවිධායකයන් පොලු තියලා

LPL තරඟාවලිය නිමාවට පත්වී මාස දෙකක් ගතවී අවසන් වුවද තරඟාවලියේ සංවිධායකයන් වන ඉනෝවෙටිව් ප්‍රඩක්ෂන් ගෲප් (IPG) අයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ගෙවිය යුතු හිමිකම් මුදල තවමත් ගෙවා නැතැයි වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ ඉනෝවෙටිව් ප්‍රඩක්ෂන් ගෲප් අයතනය අතර වසර 05ක කාලයකට බලපැවැත්වෙන පරිදි අත්සන් කළ ගිවිසුමට පළමු වසරේදී ඇමරිකානු ඩොලර් 1,920,000ක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ගෙවිය යුතු වුවද සිහිකැඳවිම් රාශියක් කිරීමෙන් පසු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක බැංකු ඇපකරයක් ලබාදී ඇත.

ඉනෝවෙටිව් ප්‍රඩක්ෂන් ගෲප් අයතනය විසින් මෙලෙස හිමිකම් මුදල් ගෙවිම පැහැර හරින්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අයවිය යුතු ඇමරිකානු ඩොලර් 775,000ක හිඟ මුදලක් සඳහා වසර 05ක සහන කාලයක් ලබා දී තිබියදීය.