ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත් දීමනාව කපා හැරීමට සැලසුම්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අයත් සංචිතයේ ක්‍රීඩකයින් ස‍ඳහා ලබාදෙන කොන්ත්‍රාත් දීමනාව කපා හැරීමට සැලසුම්කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා දිනමිණ පුවත්පතට ප්‍රකාශ කර ඇත. මේ දක්වා ක්‍රීඩකයන් සමග වාර්ෂික කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේ දී ඇමෙරිකානු ඩොලර්වලින් විශාල මුදලක් ගෙවා ඇති බවද සභාපතිවරයා හෙළිකර ඇත. ඒ අනුව පළමු කණ්ඩායමට ඇතුළත් ක්‍රීඩකයෙකු සඳහා වාර්ෂිකව ඩොලර් 125000ක් ගෙවා තිබේ. එය මෙරට රුපියල්වලින් දළ වශයෙන් ලක්ෂ 240ක්ය. මේ අනුව මසක දීමනාව රුපියල් මිලියන 02කි. දෙවන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකු සඳහා වාර්ෂිකව ඩොලර් 80000ක් එනම් දළ වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 154ක් සහ තුන්වෙනි කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකුට ඩොලර් 60000ක්, එනම් රුපියල් ලක්ෂ 116ක් වශයෙන් ගෙවීම් සිදුකර ඇත.මීට අමතරව ටෙස්ට් තරගයකට ක්‍රීඩාකිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියනයක් ගෙවා ඇති අතර, එම තරගයක් ජයග්‍රහණය කළහොත් රුපියල් මිලියන එකහමාරක් දක්වා එම ගෙවීම් වැඩිකරන බවද සභාපතිවරයා හෙළිකර තිබේ.