මලල ක්‍රීඩා ඉසව්වලින් ලංකාව ඉන්දියාව අභිභවා යයි

දකුණු ආසියානු ක්‍රිඩා උළෙලේ වසර 28කට පසුව ඉන්දියාව අභිභවා යාමට ශ්‍රී ලංකා මළල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම සමත්විය.ඒ මලල ක්‍රීඩා ඉසව්වලින් රන් පදක්කම් 15ක් දිනාගනිමිනි.
ඉන්දියාවට මළල ක්‍රීඩා ඉසව්වලිදී හිමිකර ගැනීමට හැකිවූයේ රන් පදක්කම් 13ක් පමණි.
මළල ක්‍රිඩා ඉසව්වල ඉන්දියාව අභිබවා යාමට ශ්‍රි ලංකාව සමත්ව තිබේ.