ශ්‍රී ලංකාව අනාරක්ෂිතයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් තවමත් මිලියන 7 ක ජනතාවකට මානුෂීය සහාය අවශ්‍ය බව එක්සත් ජාතීන්ගේ...

2023-02-03 4:24 pm
wedivistara
Breaking News
wedivistara
Breaking News

ශ්‍රී ලංකාව අනාරක්ෂිතයි

sss ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් තවමත් මිලියන 7 ක ජනතාවකට මානුෂීය සහාය අවශ්‍ය බව එක්සත් ජාතීන්ගේ...

2023-02-03 4:24 pm

World
wedivistara

IMF විසින් බංග්ලාදේශයට පළමු ණය වාරිකය ලබාදෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට පසුව කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාව ඇති කරගත් බංග්ලාදේශයට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විස්තීරණ ණය පහසුකමේ පළමු වාරිකය මුදාහැර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව සමග කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාව පසුගිය වසරේ...

2023-02-02 8:11 am
Entertainment

NEWS ALERT