ධීවරයින්ට කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

දකුණු අන්දමන් මුහුදේ සහ ගිණිකොනදිග බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට ඉදිරි පැය 48 තුළ යාත්‍රා නොකරන ලෙස, කාලගුණ විද්‍යා...

2023-11-30 6:04 pm
wedivistara
Breaking News
wedivistara
Breaking News

ධීවරයින්ට කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

sss දකුණු අන්දමන් මුහුදේ සහ ගිණිකොනදිග බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට ඉදිරි පැය 48 තුළ යාත්‍රා නොකරන ලෙස, කාලගුණ විද්‍යා...

2023-11-30 6:04 pm

Entertainment
wedivistara

1970-01-01 5:30 am
Entertainment
Business
Sport

NEWS ALERT