பாராளுமன்றத்தில் நவராத்திரி பூஜை புகைப்படங்கள்

பாராளுமன்றத்தில் நவராத்திரி பூஜை புகைப்படங்கள் உள்ளே

navnavarathri 1navarathrinavarathri 2navarathri 4