100 மில்லியன் ரூபா செலவில் விதை உற்பத்தி தொழில்நுட்ப ஆய்வுசாலை

100 மில்லியன் ரூபா செலவில் விதை உற்பத்தி தொழில்நுட்ப ஆய்வு சாலை ஒன்றை ஸ்தாபிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

புதிய கலப்பு விதைகளை உருவாக்குவதல், தரமான விதைகளை உற்பத்தி செய்து விவசாயிகள் மத்தியில் விநியோகித்தல் போன்ற நோக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த செயற்றிட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.


பேராதனை மற்றும் யாழ்.பல்கலைகழகங்களை கேந்திரமாக கொண்டு இந்த ஆய்வுசாலை ஸ்தாபிக்கப்படவுள்ளது.


குறிப்பிட்ட பல்கலைக்கழகங்களில் விவசாய மற்றும் பொறியியல் பீடங்கள் இதற்கு தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.