தியகம சர்வதேச விளையாட்டு கட்டடத்தொகுதியில் விளையாட்டு அக்கடமி

தியகம சர்வதேச விளையாட்டுக் கட்டத் தொகுதியில் விளையாட்டு அக்கடமியொன்று அமைக்கப்படவுள்ளது.