අවුරුද්දට කලින් අවුරුදු අරන් ගමට ගිය අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා " සමෘද්ධි දිරිය පියස " වැඩසටහන යටතේ කුලියාපිටිය බටහිර හා නැගෙනහිර ප්‍රදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි තෝරාගත් පවුල් කිහිපයක් සදහා නිවාස ලබා දීම සහ තවත් පවුල් කිහිපයක් සඳහා අවශ්‍ය නිවාස ඉදිකිරීම සදහා මුල්ගල තැබීම ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද උදෑසන සිදුකෙරුණා.

ඒ අනුව වැඩ නිම කරනු ලැබූ අංග සම්පූර්ණ ,ගෘහ භාණ්ඩද සහිත නිවාස තුනක් ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු අතර තවත් නිවාස දෙකක් ඉදිකිරීම සඳහා මුල්ගල් තැබීම සිදුවුණා.මීගහකොටුව කලාපයේ පල්ලේවෙල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පදිංචි බී.එම්. සීතාවතී මැණිකේ මහත්මිය හා එම පවුලේ උදවිය වෙනුවෙන් සහ දීගල්ල කලාපයේ ඇඹව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පදිංචි ආර්.එම්. සිරියාවතී රස්නායක මහත්මිය හා එම පවුලේ උදවිය වෙනුවෙන් මෙන්ම කිතලව කලාපයේ මුකලන්යාය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පදිංචි එස්.එච්. රිසානා මහත්මිය හා එම පවුලේ උදවිය වෙනුවෙන් සදා නිම කරන ලද නිවාස පරිත්‍යාග කෙරුණා.

නව නිවාස දෙක ඉදිකෙරෙන්නේ දණ්ඩගමුව කලාපයේ වීරඹුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඩබ්.එම්.ගුණවතී මහත්මිය සහ වැවගම කලාපයේ දීයාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ජී.රන්ජනී මැණිකේ මහත්මිය ඇතුළු එම පවුල්වල සමාජිකයන් වෙනුවෙන්.

එමෙන්ම මීට සමගාමීව අලුත් අවුරුදු උදාව වෙනුවෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය මෙන්ම දු දරුවන් සඳහා අවශ්‍ය පාසල් උපකරණ ප්‍රදානයක්ද සිදු කෙරුණේ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමන්ගේ සුරතින්.