මහකනදරා ජලාශයට මත්ස්‍ය පැටවුන් ලක්ෂයක් මුදාහැරේ

මිහින්තලය, මහකනදරාව ජලාශයට මත්ස්‍ය පැටවුන් ලක්ෂයක් ජලාශයට මුදාහැරීම සිදුකෙරුණා.

ඒ මත්ස්‍ය ඝනත්වය ඉහළනංවා මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයේ නිරතවූවන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණුකොට ගෙනයි. මෙවැනි මස්ත්‍ය පැටවුන් විශාල ප්‍රමාණයක් මහකනදරාව ජලාශයට මුදා හැරුනේ වසර 10කට පමණ පසුව බවයි, ධීවරයෝ පැවසුවේ .

මහකනදරාව ජලාශය මුල්කොටගෙන ධීවර පවුල් 115ක් පමණ කර්මාන්තයේ නිරතවනවා. ඊට අමතරව තවත් පවුල් 100ක් පමණ වක්‍රව එම කර්මාන්තයේ නියැලෙනවා.

වාර්ෂික වගා අස්වැන්න මෙට්ට්‍රික් ටොන් 508ක්. දැනට වසර කිහිපයක සිට එහි අස්වැන්න පහත ගිය අතර මත්ස්‍ය ඝනත්වය අඩුවීම නිසා මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයේ නිරත කාර්මිකයන්ට අපහසුතා රැසකට මුහුණදීමට සිදුවුණා.


ජලාශයට මත්ස්‍ය පැටවුන් මුදාහැරීමට සුදුසුම කාලගුණයක් පවතින අවස්ථාවක මෙම කාර්ය ඉටුකිරීම පිළිබඳ එහි ධීවර සමිති නියෝජිතයින් මෙහිදී ප්‍රසාදය පළකර සිටියා.