හරිත ඵලදායිතාව

හරිත ඵලදායිතාව යනු සමස්ථ සමාජ හා ආර්ථික ප්‍රගමනය උදෙසා ඵලදායිතාව හා පාරසරික කාර්ය සාධනය ඔප් නංවන උපාය මාර්ගයකි.ඵලදායිතාව හා පාරසරික කළමනාකරණ මෙවලම් ,ක්‍රමෝපායන්,තාක්‍ෂණය අවශ්‍ය පරිදි යොදා ගැනීමෙන් යම් සංවිධාන ව්‍යූහයක ක්‍රියාකාරකම්,නිෂ්පාදන හා සේවා තුළින් ජනිත වන පාරසරික බලපෑම අවම කිරීමට හරිත ඵලදායිතාව සමත් වේ.


පාරසරික ඵලදායිතාව අතර සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට හරිත ඵලදායිතාවයේ දායකත්වය.

හරිත ඵලදායිතාවයේ ත්‍රිත්ව මානයෙදවුම්= නිපැයුම්+ අපද්‍රව්‍යහරිත ඵලදායිත ක්‍රමවේදය

 1. ආරම්භ කිරීම
 2. සැලසුම්කරණය
 3. විකල්ප විසදුම් ජනනය කිරීම ඇගයිම හා ප්‍රමුකතාකරණය.
 4. හරිත ඵලදායිතා විකල්ප විසදුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 5. අධීක්ෂණය හා සමාලෝචනය.
 6. හරිත ඵලදායිතා වර්ධනය.

හරිත ඵලදායිතා මෙවලම්

 1. ක්‍රියාවලි ගැලිම් සටහන.
 2. කේන්ද්‍රගත සටහන්.
 3. බලශක්ති තුලනය.
 4. ද්‍රව්‍යය තුලිතය.
 5. පැරටෝ සටහන.
 6. පාලන සටහන.

හරිත ඵලදායිතා ශිල්ප ක්‍රම

 1. 3R සංකල්පය.
 2. බලශක්ති සංරක්ෂණය.
 3. අපජල කළමනාකරණය
 4. ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය.
 5. හරිත මිලදී ගැනුම්.

හරිත ඵලදායිතා ක්‍රමවේද

 • ගුණත්වය
 • පිරිවැය
 • සැපයුම

හරිත ඵලදායිතා මෙවලම්

 • ගුණත්වය
 • පරිසරය
 • ලාභදායිතාව

3R සංකල්පයREDUCE-භාවිතය සීමාසහිත කිරීම.
REUSE-නැවත නැවත භාවිතා කිරීම.
RECYCLING-ප්‍රතිචක්‍රීකරණය

“කසළ යනු භාවිතා කිරීමට නොදන්නා අමු ද්‍රවයකි” -   ආතර් සී ක්ලාර්ක්

නස්තින් 8

 1. අධි නිෂ්පාදනය
 2. තොගය
 3. දෝෂ
 4. පමාව
 5. ප්‍රවාහනය
 6. චලිතය
 7. අධි සැකසිම
 8. අවභාවිත මිනිස් බලය

 5s 

SORT

SET

SHINE

STANDARDIZE

SUSTAIN

5Ws & 1H                                  

ඇයි?

කුමක්ද?

කොතැනද?

කවදාද?

කවූද?

කොහොමද?

කයිසන්

හොඳ වෙනසක් යන අර්ථය දෙයි.හරිත ඵලදායිතාවයේ වාසි

1. ලාභය ඉහළ යාම.
2. සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව වර්ධනය වීම.
3. ගුණාත්මක නිෂ්පාදන
4. පරිසරයේ හා වටපිටාවේ සුරක්ෂිතතාව.
5. ආයතනයේ තත්වය උසස් වීම.
6. උනන්දුව ඉහළ යාම.
7. තිරසාර සංවර්ධනය.ව්‍යාපාරයක මුලික අරමුණ ලාභයක්  ඉපයිමයි. නමුත් පරිසරය යනු  මිහිපිට වෙසෙන අප සියලු දෙනාට ලැබුණු වටිනා දයාදයෙකි.ලාභය මෙන්ම පරිසරය ගැන සිතීම අපගේ යුතුකමයි.තාක්ෂණයත් සමග උරෙන් උර ගැටෙන මේ ලෝකයේ  පරිසරය අනාගතයට ඉතිරි කිරීමේ අයිතිය , කර්තවය ඇත්තේ අපගේ දෑත මතය. පරිසරයේ සුරක්ෂිතතාවය හරිත ඵලදායිතාව හා ක්‍රමවේද තුළින් කළ හැකි බව බොහෝ ආයතන විසින් පෙන්වා දී ඇත.ඒ අනුව හරිත ඵලදායිතාව සංකල්පය වටිනා සංකල්පයක් ලෙස හඳුන්වාදිය හැකිය.

නිරෝෂා කරන්දන

www.facebook.com/PDCA.SriLanka