රාජාංගනය වේල්ලට නව දොරටු 30ක්

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධානතම වාරි ජලාශයක් වන රාජාංගනය ජලාශයේ ප්‍රධාන වේල්ලේ ඇති පැරණි දොරටු 30 වෙනුවට නවීන දොරටු 30ක් සවි කිරීම මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබෙනවා .

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ වේලි ආරක්ෂන ව්‍යාපෘතිවය යටතේ මේ සඳහා වැය කරන මුදල රුපියල් මිලියන 527කි. මීට පෙර මෙම දොරටු මෙහෙයුම් සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිස්බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ අතර මෙවර සිදුකරන නවීකරණයන්ගෙන් පසුව සම්පූර්ණයෙන්ම විදුලිබලයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පහසුකම සහිතව හදිසි අවස්ථාවකදී අඩු කාලයකදී දොරටු විවෘතකිරීමේ පහසුකම් සහිතව නවීකරනයන් සිදු කෙරේ.

ලබන ඔක්තෝබර් වනවිට ව්‍යාපෘතියේ සියලුම කටයුතු අවසන් කිරීමට නියමිතය.