සමාජ ජාල භාවිතය නිසා ඔබ මානසිකව පීඩාවට නොදැනිම ලක්වෙන අයුරු ගැන ඔබ දැනුවත්ද?

ශ්‍රී ලාංකික සමාජ ජාල අඩවි භාවිතය හා අන්තර්ජාල භාවිතය පිළිබඳ 2018 වාර්ෂික වාර්ථාව මේ වන විට නිකුත් ව තිබේ. එහි සදහන් දත්ත අනුව මේවන විට ලක්ෂ 61ක් Facebook - මුහුණු පොත භාවිතා කරන අතර, එයින් 620,000 අවුරුදු 18 අඩුය. එමෙන්ම ලක්ෂ 9.2ක් Linkedin භාවිතා කරයි, ලක්ෂ 10ක් පමණ Twitter භාවිතා කරන බවට අනුමාන කෙරේ. ලක්ෂ 8.80ක් Instagram භාවිතා කරයි. මේ සියළු සමාජ ජාල තුල 30%ක් කාන්තා නියෝජනය ඇති අතර, 70%ක් පිරිමි නියෝජය ඇති බව සමීක්ෂණ වාර්ථා පෙන්වා දෙයි. එමෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික සමස්ථ ජනගහනයට වඩා ජංගම දුරකථන සිම් ප්‍රමාණයක් ඇති අතර, එය මිලියන 27.38කි. සමස්ථ ජනගහනයෙන් ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කළ එය 131%. සමස්ථ අන්තර්ජාල පරිශීලකයන් ප්‍රමාණය මිලියන 6.71 ලෙස සදහන්වේ. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 32%කි. 

එමෙන්ම සමාජ ජාල අවභාවිතාවය නිසා දිනෙන් දින පීඩාවට පත්වෙන පිරිසක් දක්නට ඇත. සමාජ ජාල අවභාවිතය නිසා සිදුකරන පැමිණිලිද ඉහළ යාමක් මෑත කාලයේ පෙන්නුම් කෙරේ.

සමාජ ජාල භාවිතය අපේ මනසට බලපාන අයුරු පිළිබඳව කියවෙන වටිනා විඩියෝවක් බලන්න.