2019 අයවැය නොවැම්බර් 05 පාර්ලිමේන්තුවට

2019 මූල්‍ය වර්ෂයට අදාළ පාර්ලිමේන්තු වැඩසටහනට අදාළව අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ( අයවැය කතාව ) නොවැම්බර් 05 දින ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

 
ඒ අනුව අයවැය විවාදය නොවැම්බර් 07 දින සිට 14 දක්වා පැවැත්වීමටත් අයවැය තුන්වැනිවර  කියවීම,නොවැම්බර් 15 දින සිට දෙසැම්බර් 08 දක්වා පැවැත්වීමටත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අමාත්‍යමණ්ඩලය දැනුවත් කරන ලදී.