ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න පෙර සූදානම්වන්න.

ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත්වීමට හෝ රැකියාවක් කිරීමට කැමති නම්,ඔබේ පළමු පියවර වනු ඇත්තේ ඔබට ලබාගත හැකි වීසා විකල්පයන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැනගැනීමය.

ඕස්ට්‍රේලියාවටවේ සංක්‍රමණික වැඩසටහන වාර්ගික හෝ ආගමික පදනම මත කිසිවෙකුට වෙනස්කම් නොකරයි. මෙයින් අදහස් වන්නේ ඕනෑම රටක සිටින ඕනෑම කෙනෙකුට නීතියෙන් නියම කර ඇති වීසා නිර්ණායක සපුරාලිය හැකි නම් ඔවුන්ගේ වාර්ගික සම්භවය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය හෝ වර්ණය වීසා ලබාගන්න බාධකයක් නොවේ.

සංක්‍රමණ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ රෙගුලාසි වල දක්වා ඇති අවශ්‍යතාවලට අනුව සංක්‍රමණිකයන් ඕස්ට්රේලියාවට සංක්‍රමණය කිරීම සඳහා සියලු තක්සේරු කරනු ලැබේ. විවිධ වර්ගීකරණ වීසා සඳහා විවිධ නිර්ණායක ඇත. ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික අවශ්‍යතා හා අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා නිර්ණායක ස්ථාපිත කර තිබේ. මෙම නිර්ණායක නිර්ණායකයන් නිර්ණය කර ඇති අතර වාර්ෂික වැඩසටහන යටතේ වැඩසටහනට ඇතුළත් විය හැකි පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව තීරණය කරයි. සංක්‍රමණික තේරීම් පාලනය වන ප්‍රතිපත්ති සහ නීති සියල්ලම අයදුම්කරුවන්ට සමාන වේ.
සංක්‍රමණ වැඩ සටහන සඳහා වන නිර්ණායක තෝරා ගෙන ඇති අතර, ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ අවශ්‍යතා සපුරාලන අයදුම්කරුවන් සාර්ථක විසැඳුමක් සඳහා හොඳ අවස්ථාවක් තෝරාගනු ලැබේ. එක් එක් සංක්‍රමණික කාණ්ඩයේ ඇතුළත් කිරීම සඳහා නිශ්චිත රීති තිබේ. තෝරාගැනීම පදනම් වී ඇත්තේ එක් එක් සිද්ධි තක්සේරු කිරීම මතය.

ඕස්ට්‍රේලියානු ස්ථිර නේවාසිකයෙකු හෝ පුරවැසියෙකුට, හැකියාවන්, වයස, සුදුසුකම්, ප්‍රාග්ධනය සහ ව්‍යාපාර කුසලතාව වැනි සබඳතා වැනි සාධක මත පදනම්ව සංක්‍රමණිකයන් තෝරා ගත හැකිය. සංක්‍රමණික නීති මගින් නියම කර ඇති සෞඛ්‍ය හා චරිත අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය. යම් පුද්ගලයෙකු ඕස්ට්‍රේලියානු තේරීම් නිර්ණායක සපුරා ඇත්නම්, එම කාණ්ඩයට වෙන් කරන ලද වීසා සංඛ්‍යාව මත පනවා ඇති සීමාවකින් තොරව, ඔවුන් තෝරාගැනීමට සමාන අවස්ථා තිබේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවට ස්ථිර පදිංචිය සඳහා අයැදුම්කරුවන් ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රජාවේ යහපත සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටිය දී ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින ඕනෑම අයෙකු ඉවත් කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති ඕස්ට්රේලියානු සෞඛ්‍ය හා චරිත අවශ්‍යතා කෙරෙහි තක්සේරු කළ යුතුය. චරිත පදනම් මත ඇතුළත් වීමට ඉඩ ඇති අය අපරාධ සංවිධාන, යුද අපරාධකරුවන් සහ ප්‍රජාවගේ කොටසකට නින්දා කිරීමට ඉඩ ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට අපරාධකරුවන් හෝ ආශ්‍රිතයන් වේ.


ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණික නියෝජිතයන්, සංක්‍රමණික නියෝජිතයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ අධිකාරියේ කාර්යාලය (MARA)ලියාපදිංචි විය යුතුය. සංක්‍රමණ නියෝජිතයකු භාවිතා කිරීමට ඔබ තීරණය කරනවා නම්, ඔබ ලියාපදිංචි සංක්‍රමණ නියෝජිතයකුම භාවිතා කළ යුතුය. සංක්‍රමණික නියෝජිතයන්ට ඕස්ට්‍රේලියානු සංක්‍රමණ නීති හා ක්‍රියාපටිපාටිය ගැන විශේෂඥ දැනුමක් ඇති අතර ඔව්න්ට ඔබේ ගැටලුවට අවශ්‍ය උපදෙස්/ විසඳුමක් ලබාදීම හැකියාව තිබෙනවා.

ටාන්යා නානායක්කාර
www.pinnaclema.net.au