කාබන් පරමාණුවේ සංයුජතාවේ මූලික නියමය වන තවත් පරමාණු 4ක් සමග පමණක් බැදීමේ හැකියාව අවලංගු වී තිබේ .

කාබන් පරමාණුවේ සංයුජතාවේ මූලික නියමය වන තවත් පරමාණු 4ක් සමග පමණක් බැදීමේ හැකියාව අවලංගු වී තිබේ .

ඒ පරමාණු 6ක් හා බන්ධන සෑදිය හැකි කාබන් පරමාණුවකින් සමන්විත අණුවක් සොයාගැනීමට ජර්මන් විද්‍යඥයන් සමත්වීම ගැනීම සමගින්
hexamethylbenzene හි ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් ඉවත් කර C6(CH3)6 2+ අණුව බවට පත් කල විට මෙය ප්‍රතිසැකසුමට ලක් වුවේ කාබන් පරමාණුවක් තවත් කාබන් පරමාණු 6ක් හා බැදෙන ලෙසින් එනම් කාබන් පරමාණු 5ක් සහිත අනුවකට ඉහලින් තවත් කාබන් පරමාණුවක් සම්බන්ද වන පිරමිඩාකාර අණුවක් ආකාරයෙන්.

පාදමේ C පරමාණු 5 ට අමතරව ඉහල C පරමාණුව තවත් C පරමානුවකටද බැදී ඇති බැවින් එය බන්ධන 6ක් සාදයි . නමුත් පිරමිඩය මුදුනේ ඇති C පරමාණුව සාදන බන්දනය , සාමාන්‍ය C පරමාණුව සාදන බන්දනයට වඩා දිගින් වැඩි බැවින් මෙය දුර්වල බන්දනයකි . එම නිසාම අනුව ස්ථායිව පවත්වා ගත හැක්කේ අධික ආම්ලිකතාවක් සහිත ඉතා අඩු උෂ්ණත්ව මාධ්‍යක පමණි.