ලංකාවේ වැඩිපුරම FB likes හිමි කරගත් ජනප්‍රිය නිළියන් මෙන්න

Facebook කියන්නේ හැමදෙනා අතරම ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍යයක්. ඒ අතර තමාටම කියලා පෞද්ගලිකව වෙන් කර ගත් Facebook Account වගේම Facebook පිටුත්
විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ලංකාවේ කලා තරු අතරත් මෙම මාධ්‍ය ඉතාමත් ජනප්‍රියයි. ඒ අතර බොහෝ කලාකරුවන් තමා නමින් නිල Facebook පිටුවක් පවත්වාගෙන යනවා. එම Facebook පිටු අතරින් වැඩිපුරම ජනප්‍රියත්වයට පත්වෙලා තිබෙන්නේ රංගන ශිල්පිණියන්ගේ Facebook පිටු. ඉතිං අපි හිතුවා ලංකාවේ ජනප්‍රියම නළියන් අතුරින් වැඩිපුරම page likes දිනා ගත්ත Facbook පිටු ගැන ඔබට කියන්න. එලෙස වැඩිපුරම කැමැත්ත පළ වූ Facebook පිටු පහළින්…

01 ශලනි තාරකා
ලංකාවේ නිළියන් අතරින් වැඩිපුරම Page likes හිමිව තිබෙන්නේ  ශලනි තාරකාට.
ඇයගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුවට හිමිව තිබෙන  likes ප්‍රමාණය 1 103 053 ක්.
ලංකාවේ ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්ගේ ෆේස්බුක් පිටු අතරින් ඇයගේ ෆේස්බුක් පිටුව
පසුවන්නේ 6වන සිථානයේ.

02 යුරේනී නොෂිකා
ශලනිගෙන් පසුව වැඩිපුරම ජනතා කැමැත්තක් දිනාගෙන තිබෙන්නේ යුරේනි
නොෂිකා. ඇගේ නිළ ෆේස්බුක් පිටුවට හිමිව ඇති likes ප්‍රමාණය 1 102 954ක්.
ලංකාවේ ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්ගේ ෆේස්බුක් පිටු අතරින් ඇගේ ෆේස්බුක් පිටුව 7වැනි
ස්ථානයේ පසුවනවා.

03 දිනක්ෂි ප්‍රියසාද්
යුරේනිගෙන් පස්සේ නිිළියක් විදිහට වැඩිපුරම likes හිමිකර ගෙන තිබෙන්නනේ
ජනප්‍රිය නිළි දිනක්ෂි ප්‍රියසාද්. ඇගේ ෆේස්බුක් පිටුවට හිමිව ඇති Likes
ප්‍රමාණය 452 971ක්. ලංකාවේ ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්ගේ ෆේස්බුක් පිටු අතරින් ඇගේ
ෆේස්බුක් පිටුව පසුවන්නේ 17 වැනි ස්ථානයේ.

04 සචිනි අයේන්ද්‍ර
දිනක්ෂිගෙන් පසුව නිළියක් විදිහට වැඩිම likes ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ
ජනප්‍රිය නිළි සචිනි අයේන්ද්‍රග ඇගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුවට හිමිව ඇති likes
ප්‍රමාණය 420 333ක්. ලංකාවේ ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්ගේ ෆේස්බුක් පිටු අතරින් ඇගේ
ෆේස්බුක් පිටුව 19වැනි ස්ථානයේ පසුවනවා.

05 ශෙරීල් ඩෙකර්
සචිනිගෙන් පස්සේ වැඩිපුරම කැමැත්තක් හිමි වී තිබෙන්නේ ජනප්‍රිය නිළි ශේරීල්
ඩකර්ටට ඇගේ ෆේස්බුක් පිටුවට likes 304 562ක් හිමි වී තිබෙනවා . ඒ අනුව
ඇගේ ෆෙස්බුක් පිටුව ලංකාවේ ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්ගේ ෆේස්බුක් පිටු අතරින් 27වන
සිථානයේ පසුවෙනවා.


මධූ