ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග ලකුණු හසු වේ

ලේසර් නිරෝධමාන ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග නිරීක්ෂණාගාරය (LIGO-Laser Interfermeter Gravitational Wave Observatory) ප්‍රථම ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග ලකුණු හසු කරගැනුණා .

ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග කාල අවකාශයේ රැලි නංවන්නේ අති විශාල වස්තූන් ත්වරණය වනවිට . 2015 සැප්තැම්බර් 14දා සිට LIGO ආයතනය අනතුරු ඇගවුයේ අති විශාල ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග ගැටුමක් පිළිබඳවයි. සංඥාව කළු කුහර යුගලයක සිට පැමිණෙන බවයි .

මාස තුනක් ඇතුළත ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග ගැටුම් පිළිබඳව සිද්ධීන් දෙකක් නිරීක්ෂණය කරන්න මේ පිරිස සමත් වුණා . ඉදිරියේදීත් මෙවැනි සිද්ධීන් කිහිපයක්ම දකින්න පුළුවන් වන බව ඔවුන් අනුමාන කරන නිසා තමන්ගේ පරීක්ෂණ උපකරණ අලුත්වැඩියා කරන්න ඔවුන් පෙලඹිලා.

ඉතාලියේ නිර්මාණය වුණු VIRGO පරීක්ෂණ උපකරණය ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ ඉඳලා ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග පිළිබඳව දත්ත ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වනවා. සියුම් ඉලක්කයන් හරහා ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංගවල බලය ලබා ගන්නත් ඔවුන් සැලසුම් කරමින් සිටින්නේ .