සමාජ මාධ්‍ය තහනම කඩ කරමින් හොර පාරෙන් මුහුණු පොතට ආ දේශපාලන නායකයෝ

මහනුවර ඇතිවුණු නොසන්සුන්තාවය මූලික කර ගනිමින් පසුගිය 07 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය ආණ්ඩුව මගින් තහනමතට ලක් කරනු ලැබුවා.
නමුත් මේ සඳහා විකල් ක්‍රම භාවිත කරමින් බෙහෝ දෙනා ෆේස්බුක් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍යන්ට පිවිස තිබුණා.
ඒ අතර මෙලෙස විකල්ප ක්‍රම හරහා සමාජ මාධ්‍යයේ සැරිසරන පුද්ගලයන් පිළිබඳවද ආණ්ඩුව අවධානයෙන් පසුබන බව පවසා තිබියදීත් ආණ්ඩුවේම මැති ඇමතිවරුත් එම විකල්ප ක්‍රම
හරහා මුහුණුපොත යාවත්කාලීන කරලා තිබුණා. මේ ඒ විදිහට Social Media restriction නීතිය කඩපු ආණ්ඩු ප්‍රධානීන්…


මධු