ලොව සුරක්ෂිතම ජංගම දුරකථනය HTC One M8 ද?

TechSmartt ආයතනය විසින් සිදු කල නවතම පරීක්ෂණයට  අනුව Samsung Galaxy S5 සහ iPhone 5S පරදා සුරක්ෂිතම ජංගම දුරකථනය වීමට HTC One M8 සමත් වේ.මෙම පරීක්ෂණයේදී ජංගම දුරකථන එක් එක්  ආකාරයෙන් බිමවටීමට සලස්වා ප්‍රතිපලය  නිරීක්ෂණය කෙරේ.
 
මෙහිදී පළමුව  iPhone 5S දුරකථනය බිදී ගිය අතර දෙවනුව Samsung Galaxy S5 දුරකථනයද තෙවෙනුව HTC One M8 දුරකථනයටද හානි සිදුවිය.