නව එ.ජා.ප මහ ලේකම් ලෙස හරීන් නම් කිරීමට යෝජනා

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් කබීර් හෂීම් මහතා ඉවත් කර මහ ලේකම් ධූරය අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාට ලබා දීමට සූදානමක් ඇති බව වාර්තා වේ.

තව ද මෙම මහ ලේකම් තනතුර හිටපු මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා වෙත ලබාදීමට ද පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් වී ඇත.