ඇපල් පරදා ගුගල් පෙරට.

ලොව ප්‍රධාන සමීක්ෂණ ආයතනයක් වන Millward Brown හි නවතම වාර්තාවකට අනුව ඇපල් සමාගම පරදා ගුගල් සමාගම ලොව වටිනාම ආයතනය ලෙස පත්වේ.නව  සංකල්ප සදහා මුදල් යෙදවීම ,නව උපාංග නිපදවීම ගුගල් සමාගමේ සාර්ථකත්වයට දායකවූ කාරනා කිහිපයකි.
 
ගුගල් හි  සමස්ත වටිනාකම ඇමරිකානු  ඩොලර්  බිලියන 158.84.
ඇපල් හි  සමස්ත වටිනාකම ඇමරිකානු  ඩොලර්  බිලියන 147.88 . මෙය 20% පසුබමකි.
 
සෙසු සමාගම් වන්නේ,
 
3 - IBM - ඇමරිකානු  ඩොලර්  බිලියන 107.54 . මෙය 4% පසුබමකි.
4 - Microsoft - ඇමරිකානු  ඩොලර්  බිලියන 90.19 . මෙය 29% වර්ධනයකි.
5 - McDonald - ඇමරිකානු  ඩොලර්  බිලියන 85.71
6 - Coca Cola - ඇමරිකානු  ඩොලර්  බිලියන 80.68