ඉන්දියාවේ නිර්මාණය කළ 8D තාක්ෂණයේ AUDIOව අහන්න

ඉන්දියාවේ නිර්මාණය කල 8D තාක්ෂණයේ AUDIO ව headphone එකකින් අහන්න එවිට එහි ගුණාත්මයේ පැහැදිලි වෙනසක් ඔබට ඇසිය හැකි වනු ඇති.

ඔස්කාර් සම්මානලාභී A.R.Rahman මෙහි සංගීත වැඩකටයුතු භාරව සිටියි. ඔහුගේ කණ්ඩායම විසින් පසුගියදා ROMBO 2.0 චිත්‍රපටයේ Audio Track එකක් එළිදක්වන ලදී. එහි විශේෂත්වය වන්නේ 8D තාක්ෂණයෙන් නිර්මාණය කරතිබීම.