ලිට්‍රෝ සමාගම සහ ලෝක බැංකුව අතර ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාවට අඛණ්ඩව මාස 4ක් ගෘහස්ථ ගෑස් සැපයීම සහතික කරමින් ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති සභාපති මුදිත පීරිස් ලෝක බැංකුව සමඟ ගිවිසුමකට අත්සන් තබා තිබෙනවා.