දයා ලක්ෂ 15ක් වටිනා ඉඩමක් හා මිලිනයක් මහියංගණ පුද බිමට පූජා කරයි

අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා පසුගිය දිනක ලක්ෂ 15ක් වටිනා අක්කර 2 1/2 කෙත්වතු සඝසතු කිරීම සහ රුපියල් මිලියනයක මුදලක් මහියංගන රජමහ විහාරයට පූජා කරන ලදී.