ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම දින දෙකකට සීමා වෙයි

ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම ලබන 21 සහ 22 යන දිනවලට පමණක් සීමා කිරීමට අද (17) පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබෙනවා.