මහ කන්නයට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කඩිනම් කිරීමට වැඩපිළිවෙල රැසක්

මහ කන්නය සඳහා අවශ්‍ය කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කඩිනම් කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙල රැසක් මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කිංග්ස්ලි රත්නායක පවසනවා.
 
ඒ යටතේ මේ වන විට කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම්, තාක්ෂණය සහ උපකරණ අවශ්‍ය පරිදි ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇති බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.
 
ඒසේම මහ කන්නය සඳහා අවශ්‍ය නයිට්‍රජන් සියයට 10 ක් අඩංගු කණිකාමය සීවීඩ් පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 96,000 ආනයනය කිරීමටද කටයුතු කර ඇති බවත් ඊට අමතරව සියයට 15 ක් නයිට්‍රජන් අඩංගු ප්‍රෝටීන පෙප්ටයිඩ් මෙට්‍රික් ටොන් 3000 ක් ආනයනය කිරීමටද රජය කටයුතු කර ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කිංග්ස්ලි රත්නායක වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.