ජනතාව අසංවර නම් රට වැහුවත් කොරෝනා පාලනය කරන්න බෑ

රට වසා දැමුවද ජනතාව තමන්ගේ වගකීම ඉටු නොකරනේ නම් ඉන් නිසි ප්‍රයෝජන ගැනීමට හැකියාවක් නොලැබෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ පවසනවා. ඒ අනුව ජනතාව නිසි සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිනොපදින්නේ නම් සහ මුව සහ නාසය වසා නොගන්නේ නම් සහ අනවශ්‍ය ලෙස ඒකරාශී වනවා නම් රට වසාදැමුවද කොවිඩ් පාලනය කළ නොහැකි බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.