නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝනය කළ 639 ක් අත්අඩංගුවට

ගතවූ පැය විසිහතරක කාලය තුළ නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සහ නිරෝධායන නීති කඩකිරීම් සම්බන්ධව පුද්ගලයන් 639 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසනවා.