ලාෆ් ගෑස් මිල රුපියල් 363 කින් ඉහළට

කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල 363 කින් වැඩි කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය අවසර ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරක නව මිල රුපියල් 1,856 ක් දක්වා ඉහළ යනවා. එසේම කිලෝග්‍රෑම් 5 කුඩා ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 743 ක් වනවා.