කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් නිවෙස්වල රඳවා ප්‍රතිකාර කිරීම අද සිට

සංකූලතා නොමැති ආසාදිතයින් නිවෙස්වල රඳවා ගනිමින් ප්‍රතිකාර කිරීමේ ක්‍රමවේදය අද (09) සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. ඒ අනුව වයස අවුරුදු 02 සිට වයස අවුරුදු 65 දක්වා රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන හෝ සුළු රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන පුද්ගලයින් මේ යටතේ වෛද්‍ය අධීක්ෂණය මත නිවෙස්වල සිට ප්‍රතිකාර කිරිමට නියමිතව තිබෙනවා.