තැපැල් කටයුතු දින හතරකට සීමා වෙයි

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගෙන කාර්යාල මණ්ඩලය සීමා කිරීම හේතුවෙන් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු යළි සීමා කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව තැපැල් කටයුතු දින 4 කට පමණක් සීමා කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.