සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල 44 ක වෘත්තිය සමිති අද වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයක

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල 44 ක වෘත්තිය සමිති සියලු රොහල්වල අද පෙරවරු 7.00 සිට දහවල් 12.00 දක්වා සේවයෙන් ඉවත් වීමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ අතර රෝහල් කණිෂ්ඨ කාර්යමණ්ඩලය ආරම්භ කළ දෙදින අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය අද උදෑසන අවසන් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.