දිස්ත්‍රික්ක අනුව ගෑස් සිලින්ඩරයක මිලක් නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

දිස්ත්‍රික්ක අනුව ලීටර් 18 ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක උපරිම මිල සඳහන් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් මිලට වැඩියෙන් තොග වශයෙන් හෝ සිල්ලර වශයෙන් වෙළෙදාම් කිරීම, වෙළෙදාම් කිරීම සඳහා බෙදා හැරීම, වෙළෙදාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙදාම් කිරීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ වෙළෙදාම් කිරීම සඳහා සැපයීම නොකල යුතු බව අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ වැඩිදුටත් දැක්වෙනවා.

අදාළ මිල ගණන් ඇතුලත් ගැසට් නිවේදනය පහතින්.