හෙට බස්නාහිර පළාතේ විශේෂ මෙහෙයුමක්

හෙට (26) දිනයේ සිට මුව ආවරණ නොපළඳින පුද්ගලයන් මෙන්ම මුව ආවරණ නිසියාකාරව නොපළඳින පුද්ගලයන් සොයා විශේෂ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කරන බව පොලිසිය පවසනවා. ඒ අනුව කොළඹ නගරය සහ බස්නාහිර පළාත ආශ්‍රිතව මෙම මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.