රසායනික අල පොහොර ලබා දීමට කටයුතු කරනවා - අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අල ගොවීන්ට මෙම කන්නයට අවශ්‍ය රසායනික අල පොහොර ලබා දීමට කටයුතු කරන බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වනජීවී හා වන රක්‍ෂණ ඇමති අමාත්‍ය සී.බී රත්නායක පවසයි. ඒ අනුව රසායනික අල පොහොර ටොන් 4,600ක් ලබාදීමට පොරොන්දු වී ඇති බවත් එම පොහොර ලැබෙමින් ඇති බවත් ඇමතිවරයා පවසයි.

අල පොහොර ටොන් 350ක් 14වනදා නුවරඑළියට ලැබුණු බවත් අල ගොවීන්ට පොහොර නොමැති වුවහොත් ඔවුන් දැඩි අපහසුතාවට පත්වන බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ අල ගොවීන් හෙක්ටයාර් 20ක් 25ක් වගා කරන බවත් කාබනික පොහොර යෙදාගත හොත් කිසිම දෙයක් නොලැබෙන බවත්ය.