කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවෝ CIDයට

කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවන් ප්‍රවෘත්තියක් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගොස් තිබෙනවා.