"ලීටර දහඅටේ ගෑස් සිලින්ඩර රුපියල් 1150කට"

ලිට්රෝ සහ ලාෆ් ගෑස් සමාගම් වෙළෙඳපොළට හඳුන්වා දුන් ලීටර දහඅටේ ගෑස් සිලින්ඩර රුපියල් 1150කට අලෙවි කළ යුතු බව සඳහන් කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය යටතේ ගැසට් නි​වේදනයක් නිකුත් කිරීමට වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙයි. ගෑස් මිලදී ගන්නා අවස්ථාවකදී ලීටර්වලින් මැනීමට පාරිභෝගිකයාට නොහැකි බැවින් ගෑස් සිලින්ඩරයේ බර කිලෝග්‍රෑම් 9.5ක් ලෙසද ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් කිරීමට අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

මෙරට ගෑස් සමාගම් දෙක විසින් රුපියල් 1493කට අලෙවි කරන කිලෝගෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරවලට ගෑස් පුරවා ලීටර් 18ක් බව සඳහන් කරමින් වෙළෙඳපොළට මුදාහැරීම නිසා පාරිභෝගික ජනතාව දැඩි අසීරුතාවකට පත්වූහ. මේ නිසා කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩර වෙළෙඳපොළේ හිඟයක් මතු විය. තවද මෙමගින් පාරිභෝගිකයා නොමග යැවීමක් සමාගම් දෙක විසින් සිදුකර ඇති බව මේ පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත්කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව තීරණය කර ඇත.