අපනයන ආදායම සියයට 31කින් ඉහළට

ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදයත් තිබුණ ද මෙරට අපනයන ආදායම සියයට 31 කින් වර්ධනය කරගත හැකි වූ බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.
පසුගිය වසරේ (2020) ජනවාරි සිට මැයි දක්වා භාණ්ඩ අපනයන ආදායම සමඟ සැසදීමේදී මෙම වසරේ (2021) ජනවාරි සිට මැයි දක්වා කාල සීමාව තුළ සියයට 32.6 කින් වර්ධනය කරගත හැකිවූ බවත් 2020 ජනවාරි සිට මැයි දක්වා කාල සීමාවේ පැවති සේවා අපනයන ආදායමට සාපේක්‍ෂව පසුගිය මැයි මස වන විට සියයට 27.3 කින් වර්ධනය කරගත හැකි වූ බවත් වෙළෙඳ අමාත්‍යවරයා පැවසීය.
අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ මේ වසරේ ජනවාරි සිට මැයි මස දක්වා සමස්ත අපනයන ආදායම සියයට 31 කින් වර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය සමත් වූ බවත් තවදුරටත් අපනයන ක්ෂේත්‍ර සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විශේෂඥයින්ගේ දැනුම ද උපයෝගී කරගනිමින් ඉදිරියේදී අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම යථාවත් කිරීමට කටයුතු කරන බවත්ය.