බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පාසැල් වලට පසුගිය රජයෙන් වෙන් වුන පරිගණක ලබාදෙන්න - පුලස්ති

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ලගම පාසැල හොදම පාසැල ව්‍යාපෘතිය යටතේ පසුගිය රජයෙන් ලබාදුන් ගොඩනැගිලි මේ වන විට 98% ක් පමණ සම්පූරණයෙන් නිර්මිත අතර, ඒ බොහෝ පාසැල් සදහා ගොඩනැගිලි සමග වෙන්වූ පරිගණක විද්‍යාගාර සදහා වූ පරිගණක නොලැබී යාම අපවෙත වාර්තා වී තිබෙනවා. අපි ආණ්ඩුවට බලකර සිටින්නේ ඒ පරිගණක කරුණාකර අදාල පාසැල් වලට වෙන් වූ ආකාරයටම ලබාදෙන ලෙසයි. ඌව පළාත ඌණ පරිගණක අධ්‍යාපනයකින් හෙබි පළාතක් නිසා, එය දියුණු කිරීමට කුමන හෝ ආණ්ඩුවකින් ගත් ප්‍රතිපත්ති තීරණයක් වෙනස් කොට අදාල පරිගණක ලබානොදීම කණගාටුවට කරුණක් බව ජාතික ඉංජිනේරු, තාක්ෂණ හා විද්‍යා වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංගමයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් පරිගණක ඉංජිනේරු පුලස්ති වන්නිආරච්චි මහතා පවසනවා.
ඒ මහතා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර සිටියේ ''කරුණාකර බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දක්ෂතා පිරිපුන් ආදරණීය දුව පුතාගේ පරිගණක අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් කරන්න එපා" ලෙසයි.