මෙරට මාධ්‍යවේදීන් සඳහා අන්තර්ජාතික මට්ටමේ මාධ්‍ය ඇකඩමියක්

මෙරට මාධ්‍යවේදීන් සඳහා අන්තර්ජාතික මට්ටමේ මාධ්‍ය ඇකඩමියක් ආරම්භ කරන බව පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පැවසූ අතර ඒ සඳහා විදේශයහි සහය ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරන අතර මේ සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යෝධ ශක්තිය ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යතුමා පැවසීය.
වසර ගණනාවක් වසා තිබූ කොත්මලේ ප්‍රජා ගුවන්විදුලි පරිශ්‍රමයේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට අනුබද්ධිත මාධ්‍ය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේය. පැවති රජය සමයේ වසා දමා තිබූ කොත්මලේ ප්‍රජා ගුවන් විදුලි මධ්‍යස්ථානය වල් බිහිවී තිබූ අතර පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ ඉල්ලීමටකට අනුව එය මාධ්‍ය පුහුණු ආයතනයක් බවට පත් කල බව එතුමා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේය.