පැන්ඩා රතු දත්ත පොතෙන් ඉවත් කෙරේ

යෝධ පැන්ඩා සත්ත්ව විශේෂය ජාත්‍යන්තර රතු දත්ත ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා .

මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ පසුගිය දශක දෙක තුළ ක්‍රියාත්මක කළ සංරක්ෂණ වැඩපිළිවෙල හේතුවෙන් යෝධ පැන්ඩා ගහණය 2000 ඉක්මවා ඉහළ යාමත් සමග .

නමුත් පැන්ඩා සත්ත්වයන්ගේ ආහාරය වන උණ ශාකය සීග්‍රයෙන් විනාශ වන නිසා පැන්ඩා නැවතත් වඳ වී යන සත්ත්ව විශේෂ අතරට නම් කිරීමට සිදුවිය හැකි බවට පරිසරවේදීන් අනතුරු අඟවන්නේ.