ක්‍රිකට් ගොඩනගන්න කරපු දේවල් කිය කියා කරලා නෑ. ඒත් දැන් කියන්න වෙනවා - මුරලි