රජයේ ඉදිරි සංචාරක ව්‍යාපෘති

 • ඉදිරි සංචාරක ව්‍යාපෘති
 • කොළඹ කොටුවේ පෞරාණික ගොඩනැගිලි
 • දෙද්දුව ඇල සහ අකුරල
 • ගාලු කොටුවේ පිහිටි අතිරේක ගොඩනැගිලි
 • ගාල්ල බන්ධනාගාර ඉඩම්
 • ගාල්ල නිකේතන වරාය
 • කොග්ගල මුහුදු ගුවන් කෞතුකාගාරය
 • කොග්ගල ගොල්ෆ් පිටිය
 • මාතර ගොල්ෆ් පිටිය
 • තංගල්ල කොටුව
 • සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය ආශ්‍රිත සංචාරක කර්මාන්ත ව්‍යාප්තිය


යන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.