ලක්සල පසුගිය වසරේ රුපියල් මිලියන 04ක් ලාභ

2015 වසරේදී රුපියල් මිලියන 21ක් පාඩු ලැබූ ලක්සල පසුගිය වසරේ රුපියල් මිලියන 04ක් ලාභ ලැබූ තත්වයට පත් කළ බව අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පවසනවා.

කොළඹ හත තුන්මුල්ලේ පිහිටි ත්‍යාග හා සැමරුම් අලෙවිසැළේ අලෙවි කුටියක් විවෘත්ත කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. ශ්‍රී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ සභාපති ආචාර්ය එස් එම් එම් ස්මයිල් ලක්සල අද්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඒ නවාස් යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා.