මුහුදු වැලි නිෂ්පාදනය සඳහා භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යංශය සූදානම්

පරිසර සංරක්ෂණය වඩාත් ක්‍රමවත් කිරීමේ අරමුණින් මහා පරිමාණයෙන් මුහුදු වැලි නිෂ්පාදනය සඳහා භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යංශය කටයුතු කරන බව එම කාර්‍යාංශයේ සභාපති ‍අසේල ඉද්දවෙල සඳහන් කරයි.වැලි නිෂ්පාදනය, ගබඩා කිරීම, ප්‍රවාහනය ,මෙන්ම අලෙවි කිරීම පිළිබඳව නීත්‍යානුකූල හැකියාව සහිත ආයතනයක් ලෙස එම කටයුතු පරිසර හානි වළකමින් සිදු කිරීමේ අරමුණින් තම ආයතනය මේ සඳහා ක්‍රියා කරන බව ඒ මහතා තවදුරටත්
සදහන් කළා .

රට අභ්‍යන්තරයේ ජල මාර්ග ආශ්‍රිතව කෙරෙන වැලි නිෂ්පාදන කටයුතු හැකිතාක් දුරට අවම කිරීම සඳහාත් ,බලපත්‍ර රහිතව කෙරෙන ජාවාරම් අවම කිරීම සඳහාත් මුහුදු වැලි නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමට අදහස් කරන බවත්,රට පුරා කෙරෙන වැලි නිෂ්පාදන ආශ්‍රිත ජාවාරම් මැඬ පැවැත්වීම සඳහා පොලිසිය හා භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය ඒකාබද්ද ඒකකයක් ඇතිකිරීමට ජනාධිපතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් යුතුව සැලසුම් කර ඇති බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.