කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක⁣යේ මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා රජයේ නිලධාරීන් 7000 ක්

එළඹෙන මහ මැතිවරණය සඳහා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක⁣යෙ මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා රජයේ නිලධාරීන්(7000) යොදවන බව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරීන් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා සඳහන් කළා
මෙම මහා මැතිවරණය සඳහා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද ඡන්දදායකයින් (684189 ) සුදුසුකම් ලබා තිබෙන අතර එම ඡන්ද දායකයින් වෙනුවෙන් සිය ඡන්දය භාවිතා භාවිත කිරීම සදහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන( 575 ) ස්ථාපිත කර ඇති බව සඳහන්
මෙම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන( 575 ) අරක්ෂාව වෙනුවෙන් රජකාරි සදහා පොලිස් නිළධාරින් (714) ක්ද ජංගම මුර සංචාරය හා මාර්ග බාදකවල රජකාරි සදහා පොලිස් නිළධාරින් (296) ඡන්ද ගනන් කිරිමෙ මධ්‍යස්ථානවල රාජකාරි සදහා පොලිස් නිළධාරින් (345) යෙදවිමට පියවර ගත් බව කැගල්ල දිස්ත්‍රික්ක තෙරිමිභාර නිළධාරි මහින්ද එස් විරසුරිය මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන්කලා .
(ජි ඒ එස් ගමඇතිගේ  පැල්මඩුල්ල)